Menu

Børnepolitik

BØRNEPOLITIK CIK FODBOLD

 

CIK er en DBU-børneklub, og derfor har vi foruden foreningens vedtægter også en eksplicit børnepolitik, vi arbejder ud fra.

 

CIK’s børnepolitik er vedtaget af bestyrelsen i CIK-fodbold d. 17.01.2024.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

For at sikre et trygt, lærerigt og sjovt fodboldmiljø i overensstemmelse med DBU’s Børnesyn, arbejder vi overordnet set for kontinuerligt at styrke klubben og de enkelte børne- og ungdomsårgange indenfor tre områder:

 

 1. Trygge rammer: Det skal være trygt og sjovt at gå til fodbold i CIK, uanset hvem man er, og hvordan man spiller fodbold. Vi har nultolerance overfor vold og mobning, og vi arbejder bevidst med at skabe et godt træningsmiljø igennem god tone, venlighed og respekt overfor hinanden. Vi er et socialt fællesskab, der tager på ture og laver sjove ting sammen.

 

 1. Sjov og tilpasset træning: Vi bestræber os på at tilbyde trænings- og kampmiljøer, der udfordrer og tilgodeser alle niveauer. Vi tilbyder altid struktureret og lærerig træning, og giver vores medlemmer et varieret udbud af både almindelig og specialtræning.

 

 1. Kvalitet: Vi opfordrer og hjælper aktivt vores trænere til at tage trænerkurser for at kvalificere dem bedst muligt. Vi sikrer løbende kvaliteten af børne- og ungdomsfodbolden ved, at klubbens sportsansvarlige/børneudviklingstræner observerer og rådgiver årgangene.

 

 

Trænerrollen

Børnetræning er kaotisk og kan være udfordrende, og trænerne på de enkelte årgange er frivillige og ofte i udgangspunktet uden særlige pædagogiske eller fodboldmæssige forudsætninger for at varetage rollen som træner. Vi efterstræber derfor, at alle frivillige trænere tager minimum et DBU-C1 eller tilsvarende trænerkursus.

 

Som træner er man i høj grad med til at sætte tonen på træningsbanen og til kampe og stævner. Er tonen aggressiv og kritisk, smitter det af på børnene. Vi forsøger derfor at give positiv feedback, hvor vi fokuserer på det gode og ikke det dårlige – det gør også spillerne bedre.

 

Trænerne har i fællesskab ansvar for at sikre, at alle føler sig velkomne og inkluderet på årgangen. Det gør de blandt andet ved at være opmærksomme på konflikter og spændinger, og forsøge at løse dem inden de udvikler sig. Dette gøres oftest bedst i fællesskab med forældrene.

 

 

Den årgangsansvarlige

Den årgangsansvarlige er ud over at være træner også den person, der tager ansvaret og sørger for at der er god trivsel på årgangen. En slags administrator med særlige beføjelser og et overordnet ansvar.

 

Ud over at tage vare om årgangen i dagligdagen, og sørge for at der er trænere til alle hold og niveauer, skal den årgangsansvarlige også sikre, at årgangens hold tilmeldes kampe og stævner, ligesom den årgangsansvarlige står for rekruttering af nye trænere til årgangen.

 

Hvis en træner på årgangen ikke formår at skabe et godt træningsmiljø, er det den årgangsansvarliges opgave at tage en dialog med den pågældende træner med henblik på hjælp og støtte.

 

Den årgangsansvarlige er bindeled mellem den enkelte årgang og klubben, og den årgangsansvarliges nærmeste klubmedarbejder er CIK’s børneudviklingstræner. 

 

 

Holdledere

En holdleder er typisk en forælder, der hjælper til med praktiske opgaver og organisering af truppen. Det kan også være en af årgangens trænere, der indtager rollen som holdleder, men det vil ofte være en stor hjælp for årgangens trænere, hvis de kan fritages fra mange af de praktiske opgaver (arrangere kørsel, sørge for mad og drikke, hjælp ved arrangementer og stævner, etc.).

 

Medmindre holdlederen også er træner, har holdlederne ikke et direkte ansvar for årgangen, men hjælper blot trænerne med at holde styr på de mange opgaver.

 

 

Forældrerollen

Det er forældrenes ansvar at forberede deres børn på en adfærd, der mindsker konflikter, når de er til træning og kamp.

 

I forhold til forældrenes adfærd på sidelinjen ved træning og kamp, forventer vi, at man bakker positivt op om alle børnene også modstanderne og generelt følger DBU´s 10 forældrebud:

 

 1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
 4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
 5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
 6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
 10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig

 

 

Rollen som spiller

Vi forventer, at vores spillere udviser godt kammeratskab og respekt for hinanden. Vi taler i en pæn tone, vi håner ikke, og vi udviser omsorg: Vi siger eksempelvis altid undskyld og tjekker vores holdkammerater, hvis de slår sig i nærkamp.

 

Dårlig opførsel kan sanktioneres. Det gælder, hvis en spiller gentagende gange skaber konflikter, mobber eller driller andre spillere, råber grimt ad trænerne eller opfører sig på en sådan måde, at det går ud over de andre spillere og ødelægger træningen og træningsmiljøet.

 

En sanktionering kan bestå i udelukkelse fra den enkelte træningsøvelse, udelukkelse fra den kommende træning eller for en længere periode, og udelukkelse fra at deltage i kampe og stævner. 

 

 

Spillere, der giver særlige udfordringer

CIK er en rummelig klub, der forsøger at inkludere alle. Det gælder også børn med særlige sociale udfordringer og forskellige diagnoser. Som klub har vi også allerede en del erfaringer med spillere med særlige behov, og ved derfor, at det i nogle tilfælde kan give udfordringer.

 

Er der en spiller, der giver særlige udfordringer, kan den årgangsansvarlige vælge at meddele forældrene, at klubben ikke har nødvendig kapacitet til at håndtere spilleren. Det kan være i tilfælde af, at spilleren er meget aggressiv eller voldelig, skaber et utrygt fodboldmiljø for medspillere eller overskrider en træners på forhånd oplyste grænser.

 

Ekskluderes en spiller fra klubben på grund af dårlig opførsel, skal spilleren først have fået en advarsel og midlertidig ekskludering. Særligt alvorlige tilfælde (med for eksempel vold) kan dog føre til direkte eksklusion.

 

I alle tilfælde af eksklusion skal klubbens børneudviklingstræner involveres for at sikre en fair behandling af alle parter.

 

 

Træningsmiljøet

Vi arbejder med den gode tone. Både mellem trænere og spillere, spillerne internt og mellem trænerne for de enkelte årgange og mellem årgangene. Det vil sige, man behandler hinanden med respekt og høflighed uanset om man taler til et barn eller en voksen.

 

Vi bestræber os på, at vores børnetræning tager udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for de forskellige aldersgrupper.  Det vil sige, at vores træning er tilpasset den enkelte spillers alder og udviklingstrin.

 

Er der udfordringer for enkelte trænere, der ikke formår at skabe et trygt træningsmiljø, er det den årgangsansvarliges opgave at træde til og tilbyde hjælp. Dette kan gøres i samarbejde med klubbens børneudviklingstræner, hvis det findes bedst eller nødvendigt.

 

 

Kampe og stævner

At deltage i kampe, stævner og større turneringer er både sjovt og styrker sammenholdet og kammeratskabet på holdet og årgangen, og klubben opfordrer derfor de enkelte årgange og hold til både at tilmelde sig DBU’s tre årlige udendørsturneringer, og til at deltage i nogle af de mange stævner, der årligt afholdes i forskellige klubber landet over. Klubben betaler for holdgebyr ved tilmelding til endagsstævner som AB Tårnby Cup, Giraf Cup eller lignende.

 

Som klub arrangerer vi to årlige fælles ture for hele børne- og ungdomsafdelingen, hvor vi deltager i Aalborg City Cup i maj måned og Kronborg Cup i Helsingør i august måned.

 

Vi følger altid DBU’s principper for deltagelse og spilletid, det vil sige, at vi sikrer, at alle spillere der udtages til kampe og stævner, er på banen minimum halvdelen af spilletiden. I børne- og ungdomsfodbold er man ikke med til kamp for at sidde på bænken og være reservespiller.

 

Når man som hold og årgang deltager i stævner eller kampe, repræsenterer man samtidig CIK udadtil. Vi kræver derfor god og respektfuld opførsel. Vi vil gerne kendes som en klub, der gør stævnerne bedre, og som andre derfor gerne inviterer.

 

 

Brug af omklædningsrum

Det er ikke et krav, men klubben opfordrer spillerne til at bruge omklædningsrum og bad, når der er mulighed for det.

 

Børn har ret til privatliv, når de klæder om og bader, og hverken trænere eller andre voksne klæder derfor om eller opholder sig i omklædningsrummet samtidig med spillerne. Trænere kan samle spillerne i omklædningsrummet før kampe og stævner, men forlader rummet, når spillerne klæder om og bader.

 

Spillerne forventes at opføre sig ordentligt under omklædningen, og af hensyn til spillernes beskyttelse er det ikke tilladt at bruge mobiltelefoner eller andet udstyr til at optage lyd eller billeder under omklædningen.

Drenge og piger har krav på adskilt omklædning fra U7.

 

Kommunikation og brug af sociale medier

Den foretrukne måde at kommunikere mellem spillere og trænere og forældre er via Kampklar.

 

Mange hold og årgange opretter dog også Facebooksider eller Instagramkonti, hvor forældre og spillere lægger billeder og informationer op. Husk, at hvis der lægges billeder af spillere op på sociale medier, skal grupperne være lukket af hensyn til GDPR-regler.

 

Kommunikation mellem spillere på for eksempel Snapchat eller lignende beskedtjenester er ude af kontrol for trænere, der ikke kan have indblik i, hvad der skrives og postes. Det er derfor svært at gøre noget ved, hvis der opstår drillerier eller mobning på sociale medier, og trænerne opfordres derfor til forebyggende at oplyse spillerne om, at regler for god opførsel i klubben også gælder på de sociale medier, så længe det handler om fodbold og aktiviteter relateret til klubben.

 

 

Mobning og konflikthåndtering

Fodbold er en kontaktsport og børn har forskelligt temperament, og derfor kan der nemt opstå konflikter og skænderier på især de yngre årgange. Sådanne konflikter løses som regel på dagen uden yderligere behov for sanktionering, men er der decideret vold involveret, informeres forældrene altid.

 

Systematiske og gentagende drillerier og mobning er uacceptabel opførsel, som der gribes hårdt ind overfor. I sådanne tilfælde er det den årgangsansvarlige, der skal vurdere, om der er behov for en midlertidig udelukkelse af en eller flere spillere. Er det tilfældet, kontaktes klubbens børneudviklingstræner.

 

 

Børneattester

Alle, der har en fast rolle omkring en årgang eller et hold, skal tillade, at klubben indhenter en børneattest fra politiet. Det gælder selvfølgelig ledere, trænere og holdledere, men det gælder også trænerassistenter og andre, der gentagende og vedvarende deltager i at støtte træningen.

 

Overgangen mellem at være hjælpsom forælder, der gerne giver en hånd med ved træningen, og rollen som assistent er temmelig flydende, og derfor er reglen, at det er først, når en forælder gentagende gange står for hele eller dele af træningen, at man er assistent, og der skal indhentes en børneattest.

 

Som der står i foreningens vedtægter:

 

 • 14
  ClK forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om trænere/ledere med direkte tilknytning til børn og unge under 15 år i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det centrale Kriminalregister §36. Således vedtaget på generalforsamlingerne 23.2.1995 og 26.2.2002 og 21.2.2005 og 21.2.2006 og 26.02.201

 

 

Luk