Menu

Vedtægter

Love for Christianshavns Idræts-Klub Fodboldafdelingen
Stiftet 1. oktober 1921

§1
Klubbens navn er Christianshavns ldræts Klub Fodboldafdeling, der
er en afdeling i Christianshavns ldræts Klub (ClK). Afdelingens
adresse skal være i Storkøbenhavn og foreningen er
hjemmehørende i Københavns Kommune.

§2
Afdelingens formål er at udbrede interesse for rationel, sund nobel
udvikling af fodbold, hvilket søges opnået ved undervisning i
fodbold samt ved deltagelse i de af KBU og DBU afholdte
turneringer og deltagelse i og afholdelse af stævner.

§3
Enhver person, der opfylder DIF's amatørreglement, kan optages
som aktivt medlem.
Sam passivt medlem kan optages enhver person. Såvel aktive som
passive medlemmer over 16 år og en' forældre til et barn og
mindst 3 måneders medlemskab, har stemmeret.

§4
Dersom et medlem søger at skade klubben eller på anden måde
søger at modarbejde denne, har bestyrelsen ret til at ekskludere
vedkommende, dog har vedkommende ret til at indanke sagen for
førstkommende generalforsamling.

§5
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra
bestyrelsen. Seniorer, ungdom, veteraner, superveteraner og oldboys betaler halvårlig.
Passive betaler årligt
AIkontingent er forfalden til betaling forud.
Er et medlem mere end6 måneder bagud med kontingentet, kan vedkommende ikke deltage i træning og kampe. Ligeledes harmedlemmer der er mere end 6 måneder bagud med kontingentet,
ingen stemmeret til generalforsamlingen. Der kan godt gives
dispensation ved sygdom eller andre specielle forhold.
Er et medlem mere end 12 måneder bagud med kontingentet, bliver
medlemmet uden forudgående varsel slettet af medlemslisten og
meddelelsen vil gå til KBU.

§6
Afdelingen ledes af en bestyrelse pa 7(9) personer:
Formand, næstformand, kasserer, 4 repræsentanter, en fra herre,
en fra damer, en fra oldboys/girls eller ældre, en fra ungdommen,
plus 2 suppleanter.
Er der ingen repræsentant fra en af ovennævnte grupper, vælges
en fra generalforsamlingen
Suppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder, men har kun
stemmeret, hvis en eller flere af de andre har forfald.
Etbestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 4
medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden,
er til stede.
Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager,
der ikketåler udsættelse, men skal i sådanne tilfælde frembringe
sagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde skal
indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 af den
øvrige bestyrelse ønsker det.

§7
Generalforsamlingen, der afholdes februar måned, er afdelingens
højeste myndighed, og afgør ved simpelt stemmeflertal de ting, der
i overensstemmelse med dagsordenen forelægges den, dog kræves
der til vedtagelse af love eller ændring af de bestående, 2/3 flertal
af de fremmødte.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der
udsendes til de stemmeberettigede medlemmer. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen: Formanden, 2
repræsentanter, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant i ulige
år og næstformand, kasserer, 2 repræsentanter, 2 suppleanter og
revisor i lige år.
Ved en generalforsamling, hvor det ikke er muligt at fa besat alle
hverv, kan bestyrelsen konstituerer sig selv. Ekstraordinære valg
kan kun finde sted med særlig begrundelse.
Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen
eller 20 % af medlemmerne ønsker det. Den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt, dog senest en måned efter ønsket er fremsat.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Protokollen- Formandens/Ungdommensberetning, herunder fremtidig virksomhed
3. Regnskab
4. lndkomne forslag
5. Valg af bestyrelse iflg. lovene
6. Evt.

§8
Afdelingens medlemmer er underkastet fodboldafdelingens, ClK's,
KBU's, DBU's og DIF's love og reglementer, samt alle i henhold
hertil trufne bestemmelser. Overtrædelse heraf kan medføre
udelukkelse.

§9
Gyldig udmeldelse kan kun foretages til kassereren, og kun mod
betaling af forfaldenkontingent.

§ 10
Efter afdelingens indstilling kan hovedbestyrelsen, med 2/3
majoritet, udnævne til æresmedlemmer af ClK sådanne
medlemmer, der gennem lang årrække har gjort sig fortjent hertil,
gennem en særlig indsats i ClK. Ved udnævnelsen modtager
medlemmet CIK's æresnål i guld. Samt et æresmedlemskort, der
giver gratis adgang med ledsager til stævner. Afdelingen afholder
selv de fornødne udgifter ved udnævnelsen.
Afdelingen kan til medlemmer, der gennem en årrække har gjort en
indsats i afdelingen ved fortjenstfuldt arbejde, give et sådant
medlem ClK's nål med sølvkrans.
Medlemmer med sølvnål (æresmedlemmer) har gratis adgang til den årlige afslutningsfest.


§11
Såfremt der indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, er
det generalforsamlingen der skal tage stilling til spørgsmålene, dog
kan bestyrelsen handle under ansvar over for førstkommende
generalforsamling.
Tvivlsspørgsmål angående disse love kan ikke indankes for KBU
eller en domstol, før det har været forelagt generalforsamlingen.

§ 12
Fodboldafdelingen kan kun opløses, når dette er vedtaget på 2 på
hinanden fø1gende generalforsamlinger.
I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens ejendele og formue CIK's
hovedkasse. Ejendele og formue må først realiseres efter 1 års
forløb.

§13
Tegningsret til Fodboldafdelingens midler skal ske ved at formand
og kasserer i fællesskab tegner for foreningens midler, ved beløb
under 5.000 kr. dog alene ved kassererens underskrift.

§ 14
ClK forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om
trænere/ledere med direkte tilknytning til børn og unge under 15 år
i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det
centrale Kriminalregister §36.
Således vedtaget på generalforsamlingerne 23.2.1995 og
26.2.2002 og 21.2.2005 og 21.2.2006 og 26.02.2019hristiansh